Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

Gascity thông báo nội dung cổ đông đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như văn bản đính kèm dưới đây:

Mẫu SYLL 个人简历

Mẫu Đơn ứng cử TVHĐQT 参选申请书

Mẫu Đơn ứng cử BKS 参选申请书

Mẫu Đơn Đề cử TVHĐQT 提名申请书

Mẫu Đơn Đề cử BKS 提名申请书