Thông báo đăng ký mua cổ phần của người nội bộ

Gascity công bố thông tin đăng ký mua cổ phần của người nội bộ – Thành viên HĐQT ông Yang XiaoDong như văn bản đính kèm dưới đây: