Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024

Gascity thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 như văn bản đính kèm dưới đây: