Thông báo đăng ký mua cổ phần của người nội bộ

Gascity công bố thông tin người nội bộ thành viên HĐQT – Mr ZHOU HAO đăng ký mua cố phần như văn bản đính kèm dưới đây: