Công bố đơn từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS

Gascity công bố đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Yang XiaoDong và ông Huang HongJian và đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của ông Zhang Bin như văn bản đính kèm dưới đây:

Đơn từ nhiệm của Ông Yang XiaoDOng:

Đơn từ nhiệm của Ông Huang HongJian:

Đơn từ nhiệm của Ông Zhang Bin: