Nghị quyết HĐQT bổ sung nội dung bầu TV BKS vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Gascity công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung bầu TV BKS vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như văn bản đính kèm dưới đây: