Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Gascity công bố và cập nhật thường xuyên nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như các văn bản đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023:

2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023:

4. Báo cáo kết quả thù lao TV HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024:

5. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

7. Báo cáo hoạt động Ban kiểm toán nội bộ 2023: