Công bố thông tin biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GASCITY công bố thông tin biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như văn bản dưới đây:
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023