Nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

GASCITY Công bố các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như các văn bản dưới đây:
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022

2. Kế hoạch SXKD năm 2023

3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022

4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

7. Báo cáo hoạt động của ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

8. Tờ trình thay đổi tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

9. Tờ trình chấp thuận cho cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên trên 25% vốn điều lệ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai

10. Tờ trình thay thế thành viên HĐQT