Tài liệu nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Gas City công bố  tài liệu nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

2. Tờ trình thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

3. Tờ trình thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

4. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS

6. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS

7. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường