Tài liệu liên quan bầu cử và biểu quyết họp ĐHĐCĐ bất thường

Gas City công bố những tài liệu liên quan bầu cử và biểu quyết  họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:
 
1. Quy chế làm việc, thể lệ bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

2. Các đơn ứng cử và để cử thành viên HĐQT

3. Các đơn ứng cử và đề cử thành viên BKS