Danh mục: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Gascity công bố báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như văn bản đính kèm dưới đây: BC hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch 2021  

Tờ trình báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH chi trả 2021

Gascity công bố tờ trình báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 như văn bản đính kèm dưới đây: Tờ trình báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm…

Đọc tiếp

Nghị Quyết HĐQT về các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Gascity công bố nghị quyết HĐQT về các nội dung đưa ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như văn bản đính kèm dưới đây: CBTT nội dung đưa ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2021