Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Gascity thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia họp ĐHĐCĐ năm 2024 như văn bản sau: