Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (Tổ chức lần 2 ngày 28/9/2023)

Gascity công bố Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (Tổ chức lần 2) như văn bản đính kèm dưới đây: