Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

GASCITY công bố thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như văn bản đính kèm dưới đây. Các mẫu biểu trong hồ sơ đề cử,ứng cử cũng được đính kèm link ở dưới thông báo:

Các mẫu biểu trong hồ sơ đề cử,ứng cử xin tải ở đây:
– Giấy đề nghị đề cử thành viên HĐQT: Mẫu Đơn Đề cử 提名申请单
– Giấy ứng cử thành viên HĐQT: Mẫu Đơn ứng cử 参选申请单
– Sơ yếu lý lịch ứng viên: So yeu ly lich ung vien HĐQT 个人简历