Thư mời về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

GASCITY công bố thư mời về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như văn bản dưới đây: