Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Gascity thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, giấy xác nhận tham dự đại hội và chương trình đại hội như văn bản đính kèm dưới đây: