Công văn giải trình tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

Gascity công bố công văn giải trình tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo như văn bản đính kèm dưới đây: