Category: Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Gascity công bố báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như văn bản đính kèm dưới đây: BC hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch 2021