PVGASCITY tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 24/6/2016, tại Hà Nội Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị (PVGAS CITY)  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Đại hội đã tiến hành thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015;

3. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016;

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016;

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;

6. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016;

7. Sửa đổi Điều lệ công ty;

8. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết xin vui lòng dowload Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ như dưới đây

Biên bản ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...