Thông tin chi tiết về Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012

Nhằm góp phần tạo nên thành công của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012, công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị PVGAS CITY xin gửi tới quý Cổ đông cùng toàn thể CBNV công ty những thông tin về Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (xem Báo cáo)

2. Báo cáo tổng kết năm 2011 (xem Báo cáo)

3. Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) (xem Dự thảo)

4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012 (xem Tờ trình)

5. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 (xem Tờ trình)

6. Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2011 (xem Báo cáo)

7. Chương trình họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 (Xem Chương trình)

8. Tờ trình Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 (xem Tờ trình)

9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 (xem Tờ trình)

10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 (xem Tờ trình)

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...