PVGASCITY tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 21/4/2017, tại Hà Nội Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị (PVGAS CITY)  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đã tiến hành thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch năm 2017;

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

3. Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;

4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017;

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017;;

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

7.Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;

8. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;

9. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2022

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2022

Chi tiết xin vui lòng dowload Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ như dưới đây

Biên bản ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...