Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Gascity công bố thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như văn bản đính kèm dưới đây: