Phong tỏa Tài khoản chứng khoán của Cổ đông lớn

Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay tiền giữa GAS CITY và Công ty TNHH đầu tư Việt Tú, ngày 18 tháng 7 năm 2022, hồ sơ khởi kiện Việt Tú đã được Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thụ lý.
关于解决城市燃气投资发展股份公司与越秀投资有限公司之间的贷款合同纠纷的事宜,于2022年7月18日,河内市纸桥郡人民法院已经颁发受理起诉越秀文件档案的决定。
Căn cứ vào thái độ bất hợp tác của Việt Tú đối với GAS CITY khi giải quyết tranh chấp, để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, GAS CITY đã đề nghị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy áp dụng biện pháp ngăn chặn khẩn cấp tạm thời tài sản thuộc sở hữu của Việt Tú.
根据越秀在解决纠纷时对城市燃气不合作的态度,为了确保企业的合法权利和利益,城市燃气已经建议河内市纸桥郡人民法院采取紧急措施暂时冻结越秀持有的资产。
Ngày 29/9/2022, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định Áp dung biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản chứng khoán của Việt Tú, chi tiết như đính kèm.
于2022年9月29日,河内市纸桥郡人民法院颁发关于采取紧急措施暂时冻结越秀证券账户的决定,详细内容请看附件。