Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Gascity thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham gia họp ĐHĐCĐ năm 2022 như văn bản sau: