Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Gascity xin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như các văn bản đính kèm dưới đây:

Chú ý: Tài liệu sẽ được cập nhật lên website từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 

1. Giấy mời , xác nhận tham gia ĐHĐCĐ bất thường:

Thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường

Giấy xác nhận tham dự hợp ĐHĐCĐ bất thường

2. Thông báo đề cử, ứng cử:

Thông báo để cử, ứng cử

Mẫu đơn đề cử

Mẫu đơn ứng cử

Sơ yếu lý lịch đính kèm